Slide دکتر مهداد اکبری آقای فیتنس جهان دکترای مدیریت بین الملل ورزشی Slide اکبری مدرس | قهرمان | کارآفرین دکتر مهداد Ifpe academy
رئیس کل آموزش آکادمی IFPE

دکتر مهداد اکبری

استاد بین المللی از آلمان

مراسم قدردانی از سوی صدراعظم آلمان آقای اولاف شولز در سال ۲۰۱۵ برای فعالیت های ورزشی ، آموزشی و قهرمانی
مهداد اکبری

جایزه بین المللـــی

مراسم قدردانی از سوی صدراعظم آلمان آقای اولاف شولز در سال ۲۰۱۵ برای فعالیت های ورزشی ، آموزشی و قهرمانی
مهداد اکبری

درباره

دکتر مهداد اکبری

استاد بین المللی از آلمان
دکتر مهداد اکبری

در رسانه های بین المللی

قهرمان مسابقات NPC اتریش ۲۰۲۰

دکتر مهداد اکبری

مربی بین المللی EMS

دکترای مدیریت بین الملل ورزشی