جایزه بین المللی

مراسم تقدیر از آقای اولاف شولز صدراعظم آلمان در سال ۲۰۱۵ از فعالیت های ورزشی ، آموزشی و قهرمانی مهداد اکبری

جایزه بین المللی

مراسم تقدیر از آقای اولاف شولز صدراعظم آلمان در سال ۲۰۱۵ از فعالیت های ورزشی ، آموزشی و قهرمانی مهداد اکبری