تفاهم نامه ها و تقدیر نامه ها

تقدیرنامه

کتاب شخصیت حقوقی انجمن های ورزشی در حکمرانی خوب در ورزش

تفاهم نامه همکاری

مجموعه پزشکی دکتر مینا رضایی،خانه روانشناسان و مشاوران استان اصفهان