تعرفه قیمت های تبلیغات در اینستاگرام

عنوان
قیمت

با توجه به نوع فعالیت 

پست
(ا ۲۴ ساعت  ا ) 
۴۰۰ الی ۵۰۰ یورو
پست

(دائم)

۸۰۰ الی ۱۰۰۰ یورو
استوری
۲۰۰ الی ۲۴۰ یورو

توجه : تبلیغات پبج های شخصی (پست یا استوری) بدون عقد قرار داد امکان پذیر نمیباشد